« Tagasi

Ülevaade vallavalitsuse 15. augusti istungist

 • Kooskõlastati Puurmani Mõisakooli töötajate uus koosseis. Puurmani Mõisakooli direktor taotles võrreldes ametikohtade suurendamist 1,2 ametikoha võrra võrra. Koosseisu lisanduvad tugiõpetaja, kes on toeks individuaalset lähenemist vajavatele lastele, ja 0,2 koormusega õppetöö korraldaja. Viimane on direktorile abiks tunniplaani koostamisel, asenduste ja pikapäevarühma töö korraldamisel. Lisaks muutuvad lasteaia osas ametinimetused. Kaotatakse lasteaia juhtivõpetaja ametikoht ja lisandub lasteaiaõpetaja ametikoht.
 • Seati Võhmanõmme külas Tominga kinnisasjale ja Ebru kinnisasjale sundvaldused Põltsamaa Vesi OÜ kasuks. Sundvalduse seadmise eesmärk on olemasoleva veetoru ja isevoolse reoveekanalisatsioonitoru talumine ja majandamine veetoru ja kanalisatsioonitoru kaitsevööndi ulatuses.
 • Muudeti Põltsamaa Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste 2022. aasta hankeplaani ning kinnitati selle uus redaktsioon. Hankeplaani lisati järgmised hanked:
  • Välimööbel Esku kergtee äärde ja Puurmani mõisa;
  • Lossi tn kalda tugimüür; 
  • LED-ekraani paigaldamine Põltsamaa linna;
  • Adavere parkla ehitus, et rajada kooli territooriumile skatepark;
  • Puurmani lasteaia õueala parendamine;
  • Koolitranspordi-teenuse osutamine Põltsamaa valla haldusterritooriumil 2022/2023 õppeaastal õpilasliinil nr 1 ja nr 2.
 • Pikendati vallavara kasutuslepingut eraisikuga, kes kasutab osa vallale kuuluvast Tapiku külas asuvast Aru kinnistust. 

Üksikasjalikumalt saab vallavalitsuse korraldustega tutvuda homsest Põltsamaa vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris.