« Tagasi

Põltsamaa spordivaldkonna avalik arutelu tõi esile olulised arengusuunad

Põltsamaa Kultuurikeskuses kogunes 21. novembril 29 huvilist, et üheskoos arutleda Põltsamaa valla spordielu hetkeseisu ja tulevikuplaanide üle. Osalejad jagasid mõtteid ning tõid välja nii positiivseid kui ka kitsaskohti.

Arutelu alustas tutvustusring, kus osalejad said võimaluse esitleda end ja oma kokkupuudet spordiga ning liikumisharrastusega. Põltsamaa valla haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Silja Peters tutvustas Põltsamaa valla spordi arengukava eesmärke ja tegevusi. Olulise osa ettekandest moodustasid ka rahastamisküsimused ning vajadus tagada piisav tugi spordi arengule.

SA Põltsamaa Sport juhataja Margus Metsma jagas osalejatega SA Põltsamaa Sport ülevaadet, tuues esile senised ülesanded, hallatavad spordirajatised ja edasised plaanid eelkõige 2024. aasta eelarve näol. Kõigile huvi pakkunud küsimuste voor toimus enne ühise arutelu algust, kus üks tähelepanu keskmes olnud küsimus puudutas uisutamist. Vallavalitsuse esindajad selgitasid, et MTÜ Põltsamaa Valla Spordiklubi Tervis jätkab uisuväljaku rajamise ning treeningutega ja saab rahastust uuel aastal teenuslepingu alusel.

Abivallavanem Kristi Klaos esindas tänase koalitsiooni enamuse seisukohta spordi tuleviku suhtes, rõhutades, et spordielu korraldamine SA Põltsamaa Sport kaudu on olnud toimiv, kuid vallas soovitakse liikuda ühtsema huvitegevuse suunas läbi allasutuse. Oluliseks märksõnaks oli muutuste vajadus, et tuua sisse uus hingamine ja lähenemised, samal ajal säilitades treenerite ja teenindava personali stabiilsuse, keda soovitakse allasutusse üle viia. Toimus arutelu sihtasutuse ja allasutuse, kui erineva juriidilise vormi plussidest ja miinustest.  Uue allasutuse loomise peab otsustama volikogu ning asutus saaks sel juhul alustada tööd kõige varem järgmisest õppeaastast.

Pikemaks arutelu teemaks kujunes ühine ajurünnak, kus osalejad tõid välja, mis spordivaldkonnas hästi toimib, millised on kitsaskohad ning kuidas võiks olukorda parandada.

Põltsamaa spordivaldkonnas praegu hästi:

 • Mitmekesine sporditegevus.
 • Kvalifitseeritud treenerid.
 • On olemas SA Põltsamaa Sport
 • Kaasaegsed spordirajatised, sh Kuningamäe terviserada.
 • Aktiivne valla toetus noortele sportlastele.

Kitsaskohad:

 • Info leviku puudumine, vajadus ühise infoplatvormi järele.
 • Transpordi puudumine.
 • Eelkooliealiste laste treeninguvõimaluste nappus.
 • Tennise treeneri puudumine.
 • Esindusvõistkonna/võistkondade rahastus.
 • Laste tervise ja liikumise vähesus.

Mida võiks spordivaldkonnas parandada:

 • Info kättesaadavus.
 • Spordiharrastuste võimaluste laiendamine valla eri piirkondades.
 • Kompetentse spordikomisjoni moodustamine.
 • Puurmani staadioni renoveerimine.
 • Prioriteetide selgeks määramine rahastuse suunamisel.

Avalik arutelu näitas, et kogukond on valmis aktiivselt kaasa lööma Põltsamaa valla spordi edendamises. Järgmise sammuna on oluline jätkata avatud dialoogi ja koostööd kõigi osapoolte vahel, et tagada, et spordivaldkond saab arengule suunatud jätkusuutlikul ja kogukonnakesksel viisil.