Surma registreerimine

3.07.18

 

Surm registreeritakse Eesti perekonnaseisuasutuses juhul, kui isik sureb Eestis, välisriigis surnud isiku viimane elukoht oli Eestis või välisriigis surnud isikul oli Eesti kodakondsus.

Surm tuleb registreerida seitsme päeva jooksul pärast inimese surma või tema surmast teadasaamist.

Surma registreerimise avalduse võib esitada surnu abikaasa, sugulane, hõimlane, tervishoiuteenust osutava asutuse juht, politseiametnik või muu isik, kellel on andmeid isiku surma kohta.

Avalduse esitamiseks tuleb minna perekonnaseisuasutusse isiklikult kohale. Perekonnaseisuasutus registreerib surma kolme tööpäeva jooksul avalduse saamisest.

Surma registreerimiseks tuleb esitada:

  • surma registreerimise avaldus;
  • surnu isikut tõendav dokument;
  • arstlik surmateatis;
  • avaldaja isikut tõendav dokument.

Surma registreerimise avaldus

 

Matusetoetus

Matusetoetuse suurus on 250 eurot, ning seda makstakse ühekordselt matuse korraldamisega kaasnevate kulude katmiseks.

Matusetoetust ei maksta:

1) isiku surnuks tunnistamise korral;

2) kui matuse korraldamise kõik kulud on hüvitatud seaduse või muu õigusakti alusel täies ulatuses riigieelarvest.

Matusetoetust makstakse ühele matuse korraldamisega seotud füüsilisele isikule, kui isiku, kelle matuse kulude katmises taotleja osales, viimane elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel oli Põltsamaa vald. Kui matusekorraldajaid on mitu, peavad matusega seotud kulusid teinud isikud kokku leppima, kes kulu teinud isikutest taotleb matusetoetust.

Matusetoetuse saamiseks tuleb ametiasutusele esitada taotlus, milles märgitakse ka isiku andmed, kelle matuse korraldamisega seotud kulu katmiseks toetust taotletakse.

Taotlus matusetoetuse saamiseks tuleb esitada kolme kuu jooksul isiku, kelle matusekulude katmisel hüvitist saama õigustatud isik osales, surmapäevast arvates.

Matusetoetuse avaldus.

 

Toimetaja: MARELLE MÄND