« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 23. aprilli 2018 istungi päevakorra projekt


Esmaspäeval, 23. aprillil kell 10.00 toimub Põltsamaa Vallavalitsuse istung.

Päevakorra projekt:

1. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine

2. Kinnistu jagamine, maakasutuse sihtotstarbe ja lähiaadressi määramine

3. Kinnistu koormamine isikliku kasutusõigusega

4. Projekteerimistingimuste andmine

5. Ehitusloa andmine

6. Üürilepingu ennetähtaegne lõpetamine

7. Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamine

8. Vahendite eraldamine reservfondist

9. Vahendite eraldamine avaliku ürituse korraldamise toetamiseks

10. Vallavalitsuse korralduste kehtetuks tunnistamine

11. Pajusi valla 2017. aasta majandusaasta aruande heakskiitmine.

12. Puudega isiku eluruumi kohandamise kulude hüvitamise korra kehtestamine

13. Vaide osaline rahuldamine

14. Põltsamaa Vallavolikogu menetlusse esitatavate eelnõude läbivaatamine