« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 15. aprilli 2019 istungi päevakorra projekt

 

Põltsamaa Vallavalitsuse 15. aprilli 2019 istungi päevakorra projekt:

1. Arvamuse andmine jäätmeloa taotluse kohta

2. Hajaasustuse programmi projekti aruande heakskiitmine

3. Katastriüksuse jagamine, sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine

4. Maakasutuse sihtotstarbe muutmine

5. Nõustumine maa riigi omandisse jätmisega

6. Kinnisasjaga piirneva maaüksuse erastamine

7. Riigihanke tulemuste kinnitamine

8. Hankekomisjoni moodustamine ja koosseisu kinnitamine

9. Põltsamaa Vallavara OÜ 2018. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

10. Põltsamaa Varahalduse OÜ 2018. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

11. Lasteaia ajutine sulgemine

12. Suvise koolivaheaja muutmine

13. Puudega isiku eluruumi kohandamise kulude hüvitamise korra muutmine