« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 11. märtsi 2019 istungi päevakorra projekt

 

Põltsamaa Vallavalitsuse 11. märtsi 2019 istungi päevakorra projekt:

1. Arvamuse andmine jäätmeloa taotluse kohta

2. Hajaasustuse programmi projekti lõpptähtaja pikendamine

3. Katastriüksuse jagamine, sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine

4. Projekteerimistingimuste andmine detailplaneeringu olemasolul

5. Ehitusloa andmine

6. Vahendite eraldamine Põltsamaa valla 2019. aasta eelarve reservfondist

7. Suvise koolivaheaja muutmine

8. Lasteaia ajutine sulgemine

9. Põltsamaa valla raamatupidamise sise-eeskirja kehtestamine

10. Sihtasutuse Põltsamaa Sport nõukogu liikme määramine

11. Põltsamaa Vallavolikogu õigusakti eelnõu läbivaatamine