« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 02.03.2020 istungi päevakorra projekt

 

Põltsamaa Vallavalitsuse 02.03.2020 istungi päevakorra projekt:

1. Hajaasustuse programmi projekti aruande heakskiitmine

2. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine

3. Põltsamaa Vallavalitsuse 24.09.2007 korralduse nr 397 muutmine

4. Kinnisasjadega piirnevate maaüksuste erastamine

5. Katastriüksuse jagamine, sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine

6. Koha-aadressi muutmine

7. Bussipeatuste nimede määramine

8. Projekteerimistingimuste andmine

9. Ehitusloa andmine

10. Ehitusseadustikust tulenevate ülesannete täitmise eest vastutavate ametnike määramine

11. Hankeplaani kinnitamine

12. Lasteaia ajutine sulgemine

13. Põltsamaa Valla Päevakeskuse töötajate koosseisu kinnitamine

14. Lihtmenetlusega hanke läbiviimine ja hankekomisjoni moodustamine

15. Põltsamaa Vallavara OÜ juhatuse liikme lepingute tingimuste kinnitamine