« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsus kuulutab välja konkursi ühinemise teel moodustunud Põltsamaa vallale sümboolika leidmiseks


Konkursi raames oodatakse nii vapi kui lipu kavandite esitamist. Konkursi ja esitatavate tööde täpsemad juhised on sätestatud Põltsamaa valla sümbolikavandite konkursi tingimustes.

Töid saavad konkursile esitada nii füüsilised kui juriidilised isikud. Konkursitöö tuleb esitada ajavahemikul 20.11.2017–20.12.2017 (kuni kella 16.00). Konkursitöö tuleb tähtajaks tuua kohale või esitada omal vastutusel kas posti või kulleriga Põltsamaa Linnavalitsusele aadressil Lossi 9, 48104 Põltsamaa. 

 

PÕLTSAMAA VALLA SÜMBOLIKAVANDITE KONKURSI JUHEND

1. KONKURSI ÜLDTINGIMUSED

1.1.       Konkursi nimetus on "Põltsamaa valla sümbolikavandite konkurss".

1.2.       Konkursi eesmärgiks on leida Põltsamaa linna, Põltsamaa valla, Pajusi valla ja Puurmani valla ühinemisel moodustunud Põltsamaa valla ametliku vapi ja lipu sümbolikavandid.

1.3.       Vappi kasutavad omavalitsuse organid ja asutused kohaliku võimu tunnusena oma infokandjatel (veebileht, dokumendiplank jms). Lipu kasutamise õigus on igaühel ning seda kasutatakse kohaliku identiteedi ja ühtekuuluvustunde väljendamiseks (kohalikel kultuuri- ja spordiüritustel jms).

1.4.       Konkursi korraldajaks on Põltsamaa Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

1.5.       Sümbolikavandid peavad väljendama piirkonna olulisi väärtusi (näiteks roheline ja kaunis elukeskkond).

1.6.       Kontaktisik konkursiga seotud küsimuste korral on hindamiskomisjoni esimees.

 

2.        KONKURSI KORRALDUS JA OSALEMISE TINGIMUSED

2.1.       Konkurss kuulutatakse välja Põltsamaa linna, Põltsamaa valla, Pajusi valla ja Puurmani valla veebilehtedel ning ajalehtedes Vali Uudised ja Vooremaa.

2.2.       Konkurss on avalik ja osavõtumaksuta.

2.3.       Konkurss toimub eesti keeles.

2.4.       Konkursil ei või osaleda hindamiskomisjoni liikmed ega konkursi korraldamisega vahetult seotud isikud, kes konkursi ettevalmistamise käigus on eelistatud olukorras ja/või kes võiksid mõjutada konkursi raames tehtavaid otsuseid.

2.5.       Konkursil võib osaleda nii füüsiline kui juriidiline isik.

2.6.       Osaleja võib esitada mitu konkursitööd.

2.7.       Konkursil osalevad lisaks esitatud konkursitöödele ka ühinenud omavalitsusüksuste (Põltsamaa linna, Põltsamaa valla, Pajusi valla ja Puurmani valla) olemasolevad sümbolid.

 

3.        NÕUDED KONKURSITÖÖLE

3.1.       Osalejal tuleb konkursile esitada:

3.1.1.      vapi ja lipu kavand värvilisena (vapp ja lipp eraldi lehel);

3.1.2.      vapi ja lipu kavand must-valgena (vapp ja lipp eraldi lehel);

3.1.3.      kirjeldus ja selgitused kavandil kujutatu sümboolse tähenduse ning seotuse kohta omavalitsusüksuse või kogukonnaga (kuni üks A4 lehekülg).

3.2.       Konkursile esitatud kavandid ei pea sisaldama seni kasutusel olnud elemente Põltsamaa linna, Põltsamaa valla, Pajusi valla ja Puurmani valla sümboolikast.

3.3.       Sümbolikavandid peavad olema kooskõlas heraldikanõuetega (vt juhendi punkt 3.6 ja https://riigikantselei.ee/et/heraldikanouded).

3.4.       Konkursile esitataval lipukavandil tuleb välja tuua lipukanga pikkuse ja laiuse suhe.

3.5.       Esitatud konkursitöö ei tohi olla äravahetamiseni sarnane mõne teise Eesti omavalitsusüksuse või muu isiku ajaloolise või kasutusel oleva sümboliga.

3.6.       Konkursile esitatava vapi ja lipu kavandamisel tuleb lisaks eeltoodule lähtuda järgnevast:

3.6.1.      sümboli loomisel on lubatud kasutada vaid heraldilisi värvusi. Heraldilised värvused on emailvärvid (punane, sinine, must, roheline ja violetne) ja metallivärvid (kuldne, hõbedane). Heraldilised värvused on puhtad ja kirkad, nende toone ei eristata;

3.6.2.      vapil võib kulla asendusvärvusena kasutada kollast, hõbeda asendusvärvusena valget. Lipul tuleb asendusvärvust kasutada igal juhul;

3.6.3.      sümbolil võib kasutada kuni kolme värvust. Värvuste valik peab olema põhjendatud;

3.6.4.      emailvärvi ei saa asetada emailvärvi peale ega kõrvale. Metallivärvi ei saa asetada teise metallivärvi peale või kõrvale;

3.6.5.      vapil ja lipul kasutatakse tavapäraseid heraldilisi sümboleid. Tähed, numbrid või tekstid ei ole heraldilised sümbolid;

3.6.6.      sümbolil paiknevad kujundid peavad olema võimalikult suured ja täitma hästi neile varutud pinna. Kujundid on tasapinnalised, reljeefsust ja perspektiivi tähistavat varjutust ega viirutust ei kasutata. Kujundite puhul on oluline äratuntavus, loomutruudus ei ole nõutav;

3.6.7.      heraldilised tunnused peavad olema hõlpsasti arusaadavad ja meeldejäävad, sisaldama vaid kõige olulisemat. Vapil või lipul kasutatakse tavapäraselt vaid üht põhikujundit;

3.6.8.      üht asja või mõistet ei või sümboliseerida kahe või enama kujundiga;

3.6.9.      kujundite valik peab olema selline, et sümbolit oleks võimalik taastada ka kujundite kirjelduse põhjal, ilma pildimaterjalita. Kujund peab olema objekti üldesindaja, mitte kujutama konkreetset, individualiseeritud objekti.

3.6.10.  Konkurss on anonüümne. Konkursitööl ei tohi esineda sümbolikavandite autori nime ega kontaktandmeid. Autor peab andma konkursitööle märgusõna, millega on tähistatud konkursitöö kõik materjalid (sümbolikavandid, sümbolikavandite selgituskiri, kirjaplank, ümbrik autori kontaktandmetega). Antud tingimus kehtib ka digitaalselt esitatavate failide kohta (kustutada/tühjendada faili identifitseerimisväljad atribuutide all).

 

4.        KONKURSITÖÖ ESITAMINE, KONKURSITÖÖ MAHT JA VORM

4.1.       Konkursitöö tuleb esitada ajavahemikul 20.11.2017–20.12.2017 (kuni kella 16.00) Põltsamaa Linnavalitsusele aadressil Lossi 9, 48104 Põltsamaa. Konkursitöö tuleb tähtajaks tuua kohale või esitada omal vastutusel kas posti või kulleriga.

4.2.       Konkursitöö esitatakse A4 formaadis paberil ja elektroonilisel infokandjal (CD või DVD või mälupulk või muu üldlevinud infokandja) trükikõlbulike .pdf failidena.

4.3.       Konkursitöö esitatakse ilma väliste eraldusmärkideta ja eritunnusteta kinnises ümbrikus/pakendis märksõnaga "Põltsamaa valla sümbolikavandite konkurss".

4.4.       Konkursitööd sisaldav kinnine ümbrik/pakend peab sisaldama omakorda kinnist ümbrikut, mis on tähistatud autori poolt antud märgusõnaga ja milles sisalduvad autori nimi ning kontaktandmed (e-post, telefon, aadress).

4.5.       Konkursitöö registreeritakse Põltsamaa Linnavalitsuse kantseleis ning ümbrikule märgitakse saabumise kuupäev ja kellaaeg.

 

5.        HINDAMINE JA AVALIKUSTAMINE

5.1.       Konkursile esitatud kavandeid hindab hindamiskomisjon (edaspidi komisjon).

5.2.       Komisjonil on õigus kaasata hindamisele eksperte, kes ei oma otsustamisel hääleõigust. Eksperdil on õigus osa võtta komisjoni nõupidamistest.

5.3.       Komisjon hindab vaid konkursitingimustele vastavaid kavandeid.

5.4.       Komisjoni liikmed hindavad lipu- ja vapikavandeid 10 punkti süsteemis. Osaleja poolt esitatud vapi- ja lipukavandit hinnatakse ühtse (komplekse) tööna.

5.5.       Konkursitööde hindamise kriteeriumid:

5.5.1.      vastavus konkursi tingimustele ja heraldika põhinõuetele;

5.5.2.      sümbolikavandite ideestik ehk vastavus piirkonna identiteedile ja väärtustele;

5.5.3.      sümbolikavandite arusaadavus, meeldejäävus ja universaalne kasutatavus;

5.5.4.      sümbolikavanditel kujutatu sümboolse tähenduse üheselt mõistetavus ja põhjendatus.

5.6.       Komisjon selgitab hindamise käigus hindamiskriteeriumeid arvestades välja kavandite paremusjärjestuse. Ümbrik, milles sisaldub autori nimi ning kontaktandmed, avatakse peale paremusjärjestuse koostamist.

5.7.       Enne otsuse tegemist kuulab komisjon ära volikogu arvamuse.

5.8.       Komisjon esitab enim punkte saanud kavandi Riigikantseleile arvamuse andmiseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 14 lõikes 3 sätestatud heraldikanõuetele vastavuse kohta.

5.9.       Komisjon esitab konkursi võitnud töö koos Riigikantselei arvamuse ja auhinnaraha määramise ettepanekuga vallavalitsusele kinnitamiseks.

5.10.   Konkursi tulemused kinnitab vallavalitsus korraldusega.

5.11.   Konkursi võitnud töö omand ja autori varalised õigused lähevad täies mahus konkursi korraldajale üle tähtajatult. Konkursi võitnud autoriga sõlmib korraldaja vastavasisulise lepingu hiljemalt ühe kuu jooksul.

5.12.   Juhul kui konkursi võitja keeldub autoriõiguste varaliste õiguste loovutamise lepingu sõlmimisest, võib vallavalitsus:

5.12.1.  tunnistada konkursi võitjaks paremusjärjestuselt järgmise osaleja või;

5.12.2.  tunnistada konkursi võitjaks ühinenud omavalitsusüksuse sümboli või;

5.12.3.  tunnistada konkursi nurjunuks.

5.13.   Konkursi tulemused ja kõik konkursile laekunud kavandid, mis vastavad konkursi tingimustele avalikustatakse Põltsamaa valla veebilehel.

 

6.        AUHINNAFOND

6.1.       Konkursi võitja auhinnaks on 1000 eurot.

6.2.       Komisjon võib teha vallavalitsusele ettepaneku jätta eeldatava tasemega kavandite puudumisel auhinnafond välja andmata.

6.3.       Auhinnaraha makstakse välja hiljemalt ühe kuu jooksul peale konkursi tulemuste kinnitamist ja konkursi tulemusel saadud töö autoriga sõlmitava autoriõiguste varaliste õiguste loovutamise lepingu sõlmimist.

6.4.       Auhinnaraha jäetakse välja andmata, kui parimateks konkursil osalenud töödeks valitakse ühinenud omavalitsusüksuste sümbolid.

 

7.        KONKURSILE JÄRGNEV TEGEVUS

7.1.       Konkursitöid autoritele ei tagastata.

7.2.       Konkursil osalemisega seotud kulusid osalejatele ei hüvitata.

7.3.       Konkursi korraldajal on õigus konkursile esitatud kavandeid kasutada konkursi tutvustamise eesmärgil. Konkursi korraldaja võib esitatud kavandeid reprodutseerida ajakirjanduses ja teha üldsusele internetis kättesaadavaks. Kavandite autorid nõustuvad kavandi avaldamisega. Kavandi kasutamisel on konkursi korraldaja kohustatud viitama autori nimele.

7.4.       Autoriõiguse tasu sisaldub auhinnarahas.

7.5.     Vapi ja lipu kehtestab Põltsamaa Vallavolikogu põhimäärusega.