Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi haridus- ja kultuuriosakonna juhataja ametikoha täitmiseks

 

Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja teenistusülesanneteks on  haridus- ja kultuuriosakonna töö juhtimine, vallavalitsuse pädevuses olevate haridus-, kultuuri-, noorsootöö-, spordi- ning tervisedenduse valdkonna küsimuste lahendamise korraldamine, haridus- ja kultuurivaldkonna hallatavate asutuste töö koordineerimine, järelevalve nende asutuste tegevuse üle, hariduspoliitika väljatöötamise protsessi juhtimine, osalemine haridusasutuste võrgu analüüsimisel, ettepanekute tegemine selle ümberkorraldamiseks, koostöö sõprusomavalitsustega jms;

Teenistusülesannete täpsem kirjeldus on haridus- ja kultuuriosakonna juhataja ametijuhendis Põltsamaa valla veebilehel www.poltsamaa.ee.

Nõuded kandidaadile:

 • kõrgharidus;
 • töökogemus avaliku sektori hariduse ja/või kultuuritöö valdkonnas;
 • valdkonda reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine;
 • kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide tundmine;
 • haldusdokumentide ja ametikirjade koostamise ja vormistamise oskus;
 • kohusetundlikkus, täpsus, otsustus- ja vastutusvõime, pingetaluvus;
 • väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus nii kõnes kui kirjas;
 • eesti keele oskus C1-tasemel;
 • heal tasemel arvuti kasutamise oskus;
 • kehtiva autojuhiloa olemasolu ja autojuhtimise oskus.

Omalt poolt pakume:

 • põhipalka 1500-1800 eurot kuus (bruto);
 • motiveeritud meeskonda;
 • huvitavat ja vastutusrikast tööd.

Teenistustähtaeg: määramata ajaks

Ametikohale asumise aeg: august 2018

Konkursil osalemiseks esitatavad dokumendid:

 • kirjalik kandideerimisavaldus ja kinnitus, et kandidaat vastab teenistusse asumiseks avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • lühike motivatsioonikiri, miks soovitakse kandideerida (kuni 2 lk A4 formaadis);
 • elulookirjeldus (CV), sh töö- või teenistuskäik;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Kandidaadil esitada nõutavad dokumendid hiljemalt 29. juuliks 2018 e-posti aadressil info@poltsamaa.ee, märkides e-kirja pealkirjaks „Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja konkurss".

Lisainfo telefonil 505 7909, e-post karro.kulanurm@poltsamaa.ee (Karro Külanurm, abivallavanem).